Members

           Dhaka University Journalists’ Association

Members List 2015-16

 

 

No. Photo & fb link Name House Mobile No. Mail
1.  as  

Asifur Rahman

 

Prothom Alo

 

01911092796

 

asifmcj@gmail.com

2. Lalon Mahmud Daily Sun 01782073266 lalon-mahmud_du50@yahoo.com
3. Reja Akash Samakal 01918370445 prodhanmcj@gmail.com
4. Touhidur Rahman Naya Diganta 01737872461 touhiddu.rahman1@gmail.com
5. Forhad Uddin Bangladesh Pratidin 01832240210 forhad.mcjdu@gmail.com
6. Ikhtiar Uddin Sagor Inqilab 01736423682 md.sagor190@gmail.com
7. Saif Sujon Banik Barta 01768404626 saifsujondu@gmail.com
8.     N Tapon Kanti Roy bdnews24.com 01740488068 roytapon93@gmail.com
9. A B H Saikat Amader Shomoy 01720689528 haquedu28@gmail.com
10. Motiur Tanif Jai Jai Din 01719130339 motiurdu@gmail.com
11. Rafiqul Islam Kaler Kantho 01676784756 mcjrafiqul@gmail.com
12. Ekram Hossain Radio Today 01827631528 ekramdu@gmail.com
13. Forrukh Mahmud Manab Jamin 01854043274 m.fmbayzid@gmail.com
14. Ibrahim Sujon Janakantha 01741588647 sujon.mcj@gmail.com
15. Anisur Rahman The Independent 01741553310 Anisdumcj2014@gmail.com
16. Arif Ahmed Dhaka Tribune 01677197017 arifahmed11206@gmail.com
17. Arafat Sarkar Shetu Asian TV 01912533262 arafathhetu@gmail.com
18. Sakhawat Amin banglanews24.com 01745922008 mshalamin@gmail.com
19. Motasim Billah Karatoa 01928730321 motasimdu11@gmail.com
20. Irfan H Sayem Alokito Bangladesh 01812549781 erfan.sayem@gmail.com
21. Habibur Rahman The Bangladesh Today 01735575625 hrsovi.du12@gmail.com
22. Abu Bakar Dainik Dinkal 01829673296 yeamin108@gmail.com
23. Mahmud Arif The New Nation 01913630105 mahmudarif365@gmail.com
24. Abdul Karim Daily Observer 01746144907 karimdumcj58@gmail.com
25. Mahmudul Hasan Nayon Jugantor 01757921898 nayon.duj@gmail.com
26. Mahdi Al Muhtasim Daily Star 01716107359 mahdi.dumcj@gmail.com
27. Kabirul Islam Kanon Ajkaler Khabor 01766619456 kanondu97@gmail.com
28. Arnob Prodhan Amader orthoneeti 01843435082 jarnobprodhan@gmail.com
29. Khaled Saifullah Dainik Sangbad 01826985817
30. Tarek Hasan Shimul Dainik Janata 01680330655 shimul.khan.du@gmail.com
31. Abir Raihan Destiny 01724853764 duabir007@gmail.com
32. Dipak Roy Bhorer Kagaj 01729402916 du.dipokmcj@gmail.com
33. Abu Rakib Amader Shomoy 01783256634 aburakibdu420@gmail.com
34. Mir Arshadul Haq UNB 01795479759 mirarshadul36@gmail.com
35. Peal Hasan Shokaler Khabor 01717784271 pealhasan100@gmail.com
36. Nazmul Huda News Today 01760299402 nazmulduj@gmail.com